Лось Віта Олексіївна

Доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат економічних наук, доцент.

 

Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання складних економічних систем, моделювання людського та інтелектуального капіталу, прогнозування економічної інформації.

 

 

 

 

Освіта:

У 2003 році отримала диплом магістра економіки з відзнакою. З листопада 2003 року по листопад 2006 року – навчання в цільовій денній аспірантурі Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства». Вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики присуджено 19 січня 2012 року.
У 2014 році склала сертифікаційний іспит рівня «1С: Професіонал» на знання особливостей та застосування програми «1С: Бухгалтерія 8» для України.
 

Досвід:

З вересня 2003 року на посаді асистента кафедри економічної кібернетики ЗДІА. З вересня 2008 року працювала на посаді викладача  кафедри економічної кібернетики в Запорізькому національному університеті. 
З вересня 2009 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики в Запорізькому національному університеті. З жовтня 2009 року по жовтень 2010 року була заступником декана економічного факультету з наукової роботи.
Теоретичні розробки Лось В. О. використовуються в навчальному процесі Запорізького національного університету при викладанні дисциплін «Web-програмування», «Моделювання економічної динаміки», «Системний аналіз», «Електронна комерція», «Сучасні системи обробки економічної інформації», «Моделі і методи логістики», «Економетрика».
Віта Олексіївна – автор 45 наукових праць, з яких 3 монографії у співавторстві, 11 статей у фахових виданнях, 8 методичних видань, з них 5 навчальних посібників. Приймала участь у 23 науково-практичних конференціях.

Основні публікації:

  1. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства : монографія / В.М.Порохня, В.О.Лось. - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. - 228 с.
  2. Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки держави та регіонів: [колективна монографія у 2 т. / за ред. А.В. Череп]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. - Т.2. - 312 с.
  3. Лось В. О. Інвестиції в людський капітал та їх ефективність / В. М. Порохня, В. О. Лось // Моделі управління в ринковій економіці: зб. наук. праць. - Донецьк: ДонНУ, 2006. - Вип. 9. - С. 30-37.
  4. Лось В. О. Метод оцінки структури інтелектуального капіталу / В. М. Порохня, В. О. Лось // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. - Київ, 2007. - Вип. 76. - С. 308-319.
  5. Лось В. О. Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства / В. М. Порохня, В. О. Лось // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - Запоріжжя, 2008. - № 1. - С. 131-130.
  6. Лось В. О. Концепція впливу інтелектуального капіталу та інноваційний розвиток підприємства / В. О. Лось // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - Запоріжжя, 2008. - № 2. - С. 125-130.
  7. Лось В. О. Моделювання економічної доданої вартості на підприємстві / В. М. Порохня, В. О. Лось // Вісник Запорізького національного університету (Економічні науки) №1(3), 2008. - С. 107-114.
  8. Лось В. О. Фактор мотивації у формуванні людського капіталу підприємства / В.О. Лось, О.Г. Полиннікова // Вісник Запорізького національного університету (Економічні науки) №1(4), 2009. - С. 41-46.
  9. Лось В. О. Аналіз ендогенного економічного зростання на основі моделі Поля Ромера / В.О. Лось, В.В. Рак // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" №8, Київ, 2010. - С. 36-38.
  10. Лось В. О. Аналіз впливу інноваційної компоненти на доходність підприємства / В. О. Лось // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - №. 5 - С. 181-184.