Козін Ігор Вікторович

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри економічної кібернетики.

 

 Наукові інтереси: методи прийняття рішень, принципи симетрії в теорії прийнятті рішень, математичні моделі, пов'язані з поняттям симетрії, еволюційні методи в прикладних задачах, теорія розкладів, теорія графів, упаковки і розміщення, великі інформаційні системи в управлінні економічними об'єктами.

 

 

 

Викладає дисципліни:

 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Математичні моделі прийняття фінансових рішень
 • Математичні моделі фінансових ринків
 • Ефективність інформаційних систем
 • Моделі управління запасами
 • Еволюційні моделі
 • Математичні моделі в менеджменті та маркетингу та ін..

Освіта:

У 1978г. закінчив з відзнакою математико-механічний факультет Ленінградського державного університету ім. О.О. Жданова.
У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Математичне моделювання і чисельні методи». Тема дисертації: «Дослідження геометричної структури розв’язків деяких класів задач дискретного програмування».
У 2010 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання і чисельні методи». Тема дисертації: «Математичні моделі розміщення, упаковки, розподілу з умовою інваріантності щодо груп перетворень». Отримав вчене звання професора і з 2014  р. – професор кафедри економічної кібернетики. 

Досвід:

З серпня 1978 р. почав працювати в Новгородському політехнічному інституті (НПІ) на кафедрі вищої математики на посаді асистента.
З 1983р. працював в НПІ на посаді старшого викладача. З вересня 1986р. працює в Запорізькому національному університеті на посадах: 1986-1989рр. - асистент кафедри алгебри і геометрії; 1989-1994рр. - старший викладач кафедри математичних методів в економіці; 1994-1996 рр. - доцент кафедри математичних методів в економіці; з 1996 р. - доцент кафедри економічної кібернетики.
Фахівець у сфері дискретної математики, теорії ухвалення рішень, математичного моделювання, прикладних інформаційних систем в економіці. Автор і розробник прикладних інформаційних систем: у галузях банківської діяльності («GBANK», «Внески»), місцевого самоврядування («Фінанси», «Земля», «Оренда», «Населення», «Інвестиції») управляння навчальним процесом ВИШів («Ректорат-Деканат-Кафедра»), управління рекламою та потоками заявок при розповсюдженні друкованих видань («Медіа», «Преса») та ін.

Основні публікації:

 1. Козин И.В. Принципы симметрии в теории принятия решений : монография / И.В. Козин. - Запоріжжя : Поліграф, 2007. - 164 с. 
 2. Перепелиця В.О. Задачи класифікації: підходи, методи, алгоритми : монографія / В.О. Перепелиця, І.В. Козін, Е.В. Терещенко. - Запоріжжя : Поліграф, 2008. - 188 с. 
 3. Пат. № 37839 Україна, МПК (2006) В41В 23/00 С14В 5/00. Спосіб розмітки плоского матеріалу / І.В. Козін ; заявник і власник ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОН України. - № u 2008 08866; заяв. 07.07.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. 
 4. Козин И.В. Структура группы Парето в задаче многокритериальной оптимизации /И.В.Козин// Кибернетика и системный анализ. - 2010. - № 5. - С. 132-136. 
 5. Перепелица В.А. Использование модели клеточных автоматов и методов классификации для прогнозирования временных рядов с памятью / В. А. Перепелица, Н.К. Максишко, И.В. Козин // Кибернетика и системный анализ. - 2006. - № 6. - С. 43-54. 
 6. Перепелица В.А. Задачи оптимизации на графах с интервальными параметрами / В.А. Перепелица, И.В. Козин, Н.К. Максишко // Кибернетика и системный анализ. - 2009. - № 2. - С. 3-14. 
 7. 7. Козін І.В. Про оцінки потужності повної множини альтернатив для деяких двокритеріальних задач на графах / І.В. Козін // Доповіді Академії наук України. - 1993. - № 10. - С. 108-111. 
 8. Козин И.В. Механизм ключевых агентов для принятия решений в транспортной задаче / И.В. Козин, Н.Е. Титаренко // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. праць ; [ред. кол.: О. М. Кисельова (відп. редактор) та ін.]. - Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. - С. 117-122. 
 9. Козин И.В. Фрагментарные алгоритмы в системах поддержки принятия решений / И.В. Козин // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. праць ; [ред. кол.: О.М. Кисельова (відп. редактор) та ін.]. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006. - С. 131-137. 
 10. Козин И.В. Отыскание множеств альтернатив многокритериальной задачи теории рас писаний при помощи эволюционного алгоритма / И.В. Козин, А.С. Бондаренко // Динамические системы. - 2010. - Вып. 28. - Сімферополь : КФТ. - С. 153-161. 
 11. Козин И.В. Условия инвариантности правил выбора / И.В. Козин // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. праць ; [ред. кол.: О.М. Кисельова (відп. редактор) та ін.]. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. - С. 160-170. 
 12. Козин И.В. Фрагментарные структуры и эволюционные алгоритмы / И.В. Козин // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. праць ; [ред. кол.: О.М. Кисельова (головний редактор) та ін.]. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара, 2008. - С. 138-146. 
 13. Козин И.В. Использование ЭВФ-алгоритмов для решения задачи прямоугольного раскроя / И.В. Козин, С.И. Полюга // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. праць; [ред. кол. О.М. Кисельова (голов. ред.) та ін.]. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара,. - Дніпропетровcьк, 2009. - С. 199-208. 
 14. Kozin I. V. Evolutionary fragmentary algorithm for permutation flow shop problem / I.V. Kozin, O.S. Bondarenko // Таврійський вісник інформатики та математики. - 2009. - № 2. - С. 47-51. 
 15. Козин И.В. Оптимизационные задачи на графах с динамическими параметрами / И.В. Козин, Г.Л. Козина // Динамические системы. - 2001. - Вып. 17. - Сімферополь : КФТ. - С. 228-233. 
 16. Козин И.В. Автоматизированная система "Деканат" / И.В. Козин, Т. В. Заховалко, С.В. Курапов // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. - 2003. - № 1. - С. 48-55. 
 17. Козин И.В. Алгоритмы оптимальной классификации / И.В. Козин, С.В. Курапов // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2005. - № 1. - 25-29. 
 18. Козін І.В. Розв'язок задачі поділу за відсутності ядра в кооперативних іграх за допомогою системи штрафів / І.В. Козін, С.О. Осипов // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2006. - № 1. - С. 74-77. 
 19. Козин И.В. Правила принятия решений на основе отношения парнодоминантности / И.В. Козин // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2008. - № 1. - С. 97-104. 
 20. Козин И.В. Об оценке мощности шарового покрытия пространства перестановок/ И.В. Козин, А.С. Бондаренко, С.И. Полюга // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2009. - № 1. - С. 134-138. 
 21. Козін І.В. Дослідження міри нестійкості вибору в моделях матричних ігор / І.В. Козін, С.О. Осипов // Вісник Донецького університету, Сер. А : Природничі науки. - 2007. - Вип. 1. - С. 46-48. 
 22. Перепелица В.А. Методы классификации и алгоритмы раскраски графа / В.А. Перепелица, И.В. Козин, С.В. Курапов // Вісник Дніпропетровського університету, серія : Математика. - 2008. - Т. 16, № 6/1. - Bип. 13. - С. 135-143.