До 25-річча кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету

Кафедру економічної кібернетики (на той час - кафедру математичних методів в економіці) відкрито 11 грудня 1989 р. на математичному факультеті Запорізького державного університету.

Засновник та перший завідувач кафедри

Перепелиця Віталій Опанасович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік Інженерної Академії наук України, член Американського математичного товариства АМS, Соросовський професор – народився 4 серпня 1937 р., пройшов становлення як науковець та педагог у Новосибірському державному університеті та Інституті математики Сибірського відділення АН СРСР, автор понад 300 наукових праць. 

Основні результати його кандидатської дисертації було представлено в Докладах АН СРСР Нобелівським лауреатом у галузі економіки Л.В. Канторовичем.

Основні результати його кандидатської дисертації було представлено в Доклади АН СРСР Нобелівським лауреатом в галузі економіки Л.В. Канторовичем.

Насьогодні завідувачем кафедри  є –
Максишко Наталія Костянтинівна – доктор економічних наук, професор, член Академії економічних наук України.

Основнимизавданнями кафедри були при створенні та  є дотепер: забезпечення ґрунтовної освітньої підготовки випускників, розгортання наукової роботи та широке залучення до неї всіх співробітників та студентів, встановлення плідних зв’язків з виробництвом на заставах співробітництва та виконання господарських договорів, підвищення кваліфікації та наукове зростання власних кадрів.

Ці завдання й визначили головні напрямки діяльності кафедри на довгі роки.

 

 

На сьогодні кафедра економічної кібернетики Запорізького національного університету – сучасний колектив однодумців, що налічує:

 • 2 доктори наук (економічних та фізико-математичних),
 • 6 кандидатів наук (економічних та фізико-математичних),
 • 1 старший викладач,
 • 2 докторанти,
 • 4 аспіранти.

Усі викладачі, які залучені до викладання, мають великий досвід науково-педагогічної роботи і суттєві здобутки в практичній діяльності в різних галузях економіки (автоматизації банківської справи, управління фінансами та земельними ресурсами регіону, оцінці бізнесу, нерухомості, автоматизації бізнес-процесів в економіці тощо).

Головними напрямами освітньої діяльності кафедри є підготовка фахівців, що здатні до роботи пов'язаної із:

 • системною аналітикою в різних сферах економіки (у т.ч. у сфері прогнозування та моделювання економічних процесів, прийняття рішень, ризик-менеджерів, застосування кількісних методів для вирішення економічних завдань);
 • розробкою, впровадженням та експлуатацiєю комп'ютерних систем автоматизації обліково-обчислювальних та аналітичних робіт (у т.ч. постановники завдань, фахівці з організаційного проектування, менеджери проектів, у тому числі проектів інформатизації, фахівці з впровадження та супровіду інформаційних систем, розробки сучасних засобів підтримки прийняття управлінських рішень тощо).

Наукова школа кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету – «Дискретна математика та її застосування в економіко-математичному моделюванні та інформаційних технологіях» Важливі напрями досліджень:

 • створення та теоретико- методологічне обґрунтування нових методів аналізу та прогнозування нелінійної економічної динаміки;
 • побудова нових математичних моделей та методів розв’язання оптимізаційних задач в умовах невизначеності (даних, цілей, середовища), нестаціонарності  процесів, наявності ризику;
 • розробка великих інформаційних систем корпоративного та регіонального управління.

Фахівцями кафедри під керівництвом проф. В.О.Перепелиці, а також його учнів – проф. Н.К. Максишко та проф. І.В. Козіна, здобуто великий досвід як у проведенні фундаментальних досліджень з проблем дискретної багатокритеріальної оптимізації та нелінійної динаміки, так і в розробці та впровадженні сучасних інформаційних технологій у різні галузі економіки.

Прикладом цієї діяльності є:

- співробітництво з Обласною науково-дослідною сільськогосподарською станцією в галузі моделювання раціонального землекористування,

- розробка та обґрунтування машинного парку сільськогосподарської техніки (НІКТІМсельхозмаш ),

- розробка математичних методів та програмних засобів до оцінки ефективності нової техніки (в галузі трансформаторобудування - ВІТ)

- розробка та впровадження систем планування будівельних робіт (Запорізький домобудівельний комбінат - ЗДБК).

У період з 1989 по 1997 рр. колектив кафедри займав передові позиції в галузі розробки та впровадженні комп’ютерної системи обробки та аналізу банківської інформації. Роботи з цього напрямку було включено до Урядової програми “Електронні гроші України”. Спільно з науково-впроваджувальним підприємством “Агроінфомир”, що на той час входило до складу науково-навчального комплексу, повністю комп'ютеризована система "Агропромбанку" трьох областей: Запорізької, Чернігівської та Омської (Росія), та ряд інших банків України та Росії (понад 250 відділень банків).

Наукові та прикладні дослідження в галузі банківсько-фінансової сфери та впровадженні систем підтримки прийняття рішень в інших галузях економіки знайшли відображення в наукових публікаціях та у виконанні держбюджетної та госпдоговірної тематики.

Актуальними напрямками науково-практичної роботи кафедри і на сьогодні залишаються розробка, впровадження, супровід:

 • комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем для управління бюджетними фінансами регіону (система «Фінанси»),
 • комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем для управління земельними ресурсами регіону (система «Земля»),
 • комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем для обліку та управління нерухомістю регіону (система «Оренда») та інших,

що впроваджені у Пологівському та Вільнянському районах Запорізької області.

У 2004 році госпрозрахункова тематика, що виконувалася на кафедрі становила 125 тис. грн., результати якої полягали у розробці Проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004-2015 роки. Роботи проводилися  на основі інтеграції та аналітичної обробки статистичних даних та матеріалів про основні тенденції розвитку економіки регіону та країни. В результаті  сформульовано та проведено обґрунтування стратегічних цілей розвитку Запорізької області на 2004-2015 роки. Також були досліджені еколого-економічні проблеми: з економічної точки зору проведена ідентифікація та класифікація відходів, що надходять на полігон, визначені економічні важелі управління постачальниками відходів; досліджені інтегративні зв’язкі на всіх стадіях поводження з твердими відходами; розроблена оптимальна система управління поводженням з твердими відходами на полігоні з урахуванням екологічних вимог та економічних важелів.

Початком важливого і актуального на даний час напрямом науково-практичної роботи кафедри, а також існуючої на її базі Лабораторії експериментальної економіки в 2002 р. стала розробка та впровадження автоматизованих інформаційних систем у галузі управління (вищим) навчальним закладом: «Кафедра» – «Деканат» – «Ректорат». Система «Деканат» була представлена на III Всеукраїнській виставці «Високі технології в освіті Hi–TechEducation» (м.Одеса), де здобула Диплом 1 ступеню. Система впроваджена та функціонує в Запорізькому національному університеті (14 деканатів, економіко-правничий коледж) та його відокремлених підрозділах (на той час м. Нікополь, м. Мелітополь, м. Сімферополь, м. Кривий Ріг), та в інших навчальних закладах (коледжах) м. Запоріжжя.

У сучасних умовах, які характеризуються високим ступенем невизначенності, нелінійності та мінливості, переходом до інформаційної економіки, колектив кафедри активно працює над проблемою розробки моделей і методів передпрогнозного аналізу та прогнозування еволюційних процесів на фінансових ринках, підприємствах тощо, приділяє увагу розробці математичного забезпечення для аналізу потоків та оцінки економічної ефективності інвестиційних Інтернет-проектів, дослідженню особливостей процесів самоорганізації населення та іншим актуальним завданням. Результати наукових досліджень також мають відображення у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем, виступах на наукових конференціях та у наукових публікаціях.

Активну участь у науковій роботі беруть студенти, що навчаються за спеціальністю «Економічна кібернетика». На кафедрі традиційно працюють дві наукові проблемні групи під керівництвом проф. Максишко Н.К. та проф. Козіна І.В.

Результати участі студентів у проблемних групах, виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем щорічно відображаються у виконанні дипломних та магістерських робот, проблеми, що досліджуються, розглядаються при виконанні дослідницьких курсових робіт. До участі у Міжнародних, всеукраїнських та наукових конференціях ЗНУ кожного року подається понад 20 студентських наукових доповідей.

Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” з 2004 р. неодноразово ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад з економічної кібернетики та відзначені Дипломами І–Ш ступенів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (напрям «Кількісні методи в економіці», 2007-2014 рр.).

 

На базі ЗНУ зусиллями кафедри було проведено 3 Міждержавні конференції в галузі автоматизації банківської діяльності, 3 Всеукраїнські конференції та семінари з проблем економічної кібернетики, проблем трансформаційної економіки та інші. Професори кафедри – Максишко Н.К., Перепелиця В.О. та Козін І.В. щорічно входять до складу програмних комітетів Міжнародних конференцій та інших наукових заходів.

Кафедра має договори про співпрацю та тісні плідні зв'язки з: а) провідними науковими центрами: Інститутом Кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України , Інститутом математики ім. С.Л. Соболєва СВ РАН, Омським філіалом Інституту математики ім. С.Л. Соболєва СВ РАН, Інститутом Системних Досліджень (Австрія ) та ін.; б) навчальними закладами:
Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Острозька Академія», Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького, Дніпропетровським національним університетом, Донецьким національним університетом, Одеським державним економічним університетом, Вятським державним університетом, Новосибірським державним університетом, Білоруським державним університетом та ін.

в)підприємствами та закладами м. Запоріжжя та області:
ВАТ «Запоріжсталь», фірмою 1С: Франчайзі ТОВ «Проком», ТОВ Агенство «Сторно», ТОВ Центр «БІЗНЕСІНФОРМ», ПП «Перспектива XXI», Департаментом фінансів ЗОДА, Пологівською міською радою, Балабинською селищною радою Запорізького району, Управлінням пенсійного фонду в Жовтневому районі м. Запоріжжя та ін.

Співпраця з науковими та навчальними закладами здійснюється за різними напрямами. Серед них: запрошення викладачів для читання спецкурсів і проведення практичних занять; стажування викладачів або участь в роботі семінарів з проблем, які проводять провідні спеціалісти в галузі економіко-математичного моделювання, методів дослідження операцій, математичної статистики та інформаційних технологій. Це дозволяє постійно удосконалювати знання з різних галузей економічної кібернетики, постійно оновлювати та розробляти нові спеціальні курси, що відображають сучасний стан науки та практичної діяльності.

Співпраця з суб’єктами реальної економіки – дає змогу вчасно орієнтуватися в умовах функціонування сучасної мінливої економіки, виявляти та розв’язувати проблеми, що виникають. Це здійснюється як при наданні підприємствами-партнерами бази для проходження виробничої практики студентів, їх працевлаштуванні, так і при виконанні наукових досліджень співробітниками кафедри, про що свідчать, зокрема, акти про провадження результатів дисертаційних досліджень.

Результатом понад 10-річного плідного співробітництва кафедри з найпотужнішим у місті підприємством – ВАТ «Запоріжсталь» – є працевлаштування в його різних підрозділах понад 20 випускників спеціальності «Економічна кібернетика».

Прикладом плідного співробітництва є і співпраця (з 2010 р.) із провідною у регіоні фірмою 1С: Франчайзі ТОВ «Проком», що спеціалізується на розробці, постачанні та впровадженні систем комплексної автоматизації обліку та управління підприємством. Зацікавленість представниками IT-компаній у освітніх ініціативах обумовлена необхідністю підготовки та відбору творчих і самостійних фахівців, обізнаних у передових досягненнях IT-індустрії. Напрями співробітництва, яке спрямоване як на розвиток сучасних IT-технологій управління бізнесом, так і на підвищення якості підготовки спеціалістів, забезпечення їх працевлаштування, можна розділити на три основні групи:

а) ознайомлення студентів-кібернетиків з можливостями платформи «1С: Підприємство 8» та прикладними рішеннями, розробленими на базі цієї платформи;

б) підготовка фахівців, які володіють інструментальними засобами автоматизації «1С»;

в) програми дослідницького та освітнього характеру.

Програма співпраці дає змогу не тільки виявляти та розв’зувати наукові проблеми, що відображаються у дипломних роботах студентів та наукових публікаціях, але й урізноманітнювати форми освітньої діяльності кафедри економічної кібернетики. Прикладом цьому є використання чотири роки поспіль для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика»однієї з активних форм навчання - Ділової гри «Конкурс проектів автоматизації бізнес-процесів в економіці».

Основною метою конкурсу є моделювання професійної діяльності майбутніх економістів-кібернетиків, а форма  його  проведення (ділова гра) дає змогу організувати роботу колективів учасників як імітацію роботи відділу автоматизації підприємства. Завдання конкурсу полягає в розробці та обґрунтуванні проекту автоматизації визначеного журі бізнес-процесу.

Виконання завдання конкурсу вимагає від студентів уміння знаходити ефективне рішення щодо функціонування певної системи управління, реалізувати проект за допомогою відповідного інструментарію, виконати техніко-економічні розрахунки щодо ефективності впровадження цієї розробки. Проведення Ділової гри сприяє вирішенню завдання підготовки висококваліфікованих фахівців-кібернетиків, що зможуть постійно вдосконалювати свій професіоналізм, мати конкурентні переваги на ринку праці.

Високоякiсна пiдготовка фахiвцiв в галузі економічної кібернетики забезпечуються принципами неперервної освіти.

Так на кафедрі здійснюється підготовка на трьох освітньо-кваліфікаційних рівнях:

 • бакалавр;  
 • спеціаліст;
 • магістр.

Окрім цього на кафедрі працюють аспірантура та докторантура за двома спеціальностями :

08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

За час існування на кафедрі захищено 4 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій.

З метою формування у молоді мотивації до продовження навчання, пропагування досягнень в галузі застосування економічної кібернетики, виявлення невирішених проблем та залучення студентів використовуються наступні форми та методи роботи:

 • організація та проведення для студентів регіону та України наукових та науково-практичних конференцій, таких як:

Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» (2015 – IX), університетської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Молода наука»;

 • організація, проведення та залучення студентів до участі у конкурсах наукових робіт, таких як:

ректорський конкурс наукових проектів «Університет і ми»,
конкурс Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді в галузі «Наука»,
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом  «Кількісні методи в економіці» та інших,
Всеукраїнський конкурс на кращі студентські наукові праці з питань євроатлантичної інтеграції,
конкурсах, організованих різними фундаціями (Київською школою економіки KSM, стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA» та інших);

 • проведення I та II етапів Всеукраїнської олімпіади з економічної кібернетики;
 • залучення студентів для виконання наукових та прикладних досліджень, що фінансуються державним бюджетом (МОНУ) та договорами на виконання госпрозрахункових тем;
 • участь викладачів та студентів ЗНУ в організації та проведенні олімпіад для учнів шкіл та конкурсів наукових робіт Малої Академії Наук;
 • висвітлення наукової та прикладної діяльності Запорізького національного університету у засобах масової інформації (ЗМІ);
 • бесіди та лекції щодо наукових і прикладних аспектів спеціальності для студентів і співробітників підприємств та організацій міста, області.

Чотири роки поспіль (2008 - 2011 рр.) на базі ЗНУ з метою виявлення обдарованої студентської молоді, стимулювання творчої праці студентів, активізації навчально-пізнавальної діяльності та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців успішно проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика». У межах Олімпіади організовано та проведено Круглі столи на теми: «Парадигми та ідеї академіка В. М. Глушкова» (2008 р.), «Моделювання інноваційних процесів в економічних системах» (2009 р.), «Проблеми впровадження економіко-математичних моделей та інформаційних технологій в економіці» (2010 р.), «Економічна кібернетика: сучасність та перспективи» (2011 р.).

Протягом двох років (2015-2016 рр.) на базі кафедри проводиться ІІ-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Математичні методи, моделі в економіці». Проведення конкурсу спрямовано, з одного боку, на розвиток науки, застосування її можливостей для вирішення завдань, що виникають у реальній економіці на підприємствах, на рівні регіонів, країни та світу. З іншого боку, проведення конкурсу дає змогу виявляти талановиту молодь, сприяти професійному зростанню фахівців, діяльність яких буде пов’язана з системною аналітикою в різних сферах економіки, зокрема, у сфері прогнозування, підготовки, обґрунтування та прийняття рішень, що неможливо без застосування сучасних математичних методів та моделей. 

Щорічно аспірантура поповнюється випускниками, що дає змогу створити надійний резерв висококваліфікованого кадрового складу кафедри, який забезпечує на високому рівні підготовку економістів-кібернетиків.

Викладачі розробляють та постійно оновлюють науково-методичне забезпечення дисциплін, використовують у викладанні інноваційні технології навчання: особистісно-орієнтовані, інформаційні, модульно-рейтингові, ігрові, діалогові, проектні, тренінгові технології. З 2014 року в ЗНУ впроваджується система дистанційного навчання Moodlе, використання якої дає змогу проводити заняття в інтерактивному режимі, здійснювати поточний та підсумковий контроль у формі тестів, подавати звіти з лабораторних робіт студентам дистанційно, що є особливо актуальним для студентів старших курсів, які працюють.

За роки існування викладачами кафедри видано понад 10 навчальних посібників з грифом МОНУ, з них 2 - за два останні роки. Окрім того тільки за останні два роки видано понад 10 навчально-методичних посібників та методичних вказівок. Велика увага на кафедрі приділяється міжнародній співпраці.

Потужною оцінкою та надійним підгрунтям спрямованості на міжнародне представлення та визнання результатів наукових досліджень кафедри економічної кібернетики є те, що з 1993 р. проф. Перепелиця В.О. є членом Американського Математичного Союзу (American Mathematics Society); з 1996 р. – Міжнародної Асоціації математичного програмування; у 1999 р.– відзначений Міжнародним Бiографiчним Центром (Кембридж, Англія ) «...за видатний вклад у науку та освіту»; у 1998 р. – Американським Бiографiчним Інститутом обраний до включення у Міжнародну Директорію Видатного Лідерства «...за видатні відкриття оригінальних концепцій у дискретній математиці». Колектив під керівництвом проф. Перепелиці В.О. у 1995 р. отримав Грант Міжнародного Фонду Сприяння Фундаментальним Дослідженням (SOROS), а сам проф. Перепелиця В.О. має звання «Соросівського професора» (гранти 1999 р. та  2000 р.).

З 1992 р. В.О. Перепелиця – дійсний член Академії інженерних наук України, з 1994 – дійсний член Академії соціальних наук Росії. Викладав у вищих навчальних закладах Росії: Новосибірському державному університеті, Ставропольському державному університеті, Карачаєво-Черкеській державній технологічній академії, Кисловодському інституті економіки та права.

Викладачі кафедри беруть постійну участь у Міжнародних конференціях та симпозіумах, публікують свої наукові праці у науковиху фахових та міжнародних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Scopus - Міжнародний науковий журнал «Кібернетика та системний аналіз» (проф. Перепелиця В.О., проф. Максишко Н.К., проф. Козін І.В.);
 2. Математические машины и системы. – 2014 (проф. Козін І.В.);
 3. Дискретный анализ и исследование операций, 2014 (проф. Козін І.В.);
 4. Міжнародний науковий журнал «Культура народов Причерноморья» (проф. Перепелиця В.О., проф. Максишко Н.К.);
 5. Міжнародний науковий журнал «Економічна кібернетика» (проф. Перепелиця В.О., проф. Максишко Н.К., проф. Сергєєва Л.Н.);
 6. Проблеми економіки : наук. журнал. — 2013. (проф. Максишко Н.К., ас. Шаповалова В.О.)
 7. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Slovakia, Košice : The TUKE, 2012, 2013 (проф. Максишко Н.К., ас. Шаповалова В.О., асп. Іванов С.М.);
 8. Journal L'Association 1901 “SEPIKE”. — Poitiers, France, 2013, 2014. (проф. Максишко Н.К., ас. Шаповалова В.О., докт. Заховалко Т.В.) та інших.

Підготовлено та подано проекти до участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання наукових проектів за рахунок міжнародних фондів або грантів:

 1. «Розподіл повноважень на фінансових ринках» (проф. Максишко Н.К., проф. Козін І.В., асп. Шаповалова В.О.) - конкурс «Весна – 2013», організатор – KSE-  Київська школа економіки;
 2. «Клеточно-автоматное моделирование: развитие математического аппарата» (проф. Максишко Н.К., проф. Перепелиця В.О.) – російсько-український проект на підтримку Державного Фонду Фундаментальних Досліджень;
 3. «Моделювання впливу фундаментальних факторів на динаміку ціни на нерухоме майно» (проф. Максишко Н.К., к.е.н. Шаповалова В.О.) – на грант EERC GRANT COMPETITION, організатор Kyiv School of Economics, 2014;
 4. August 1 - 15, 2014 проф. Козін І.В. взяв участь з лекціями англійською мовою у IX Summer School "Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics" (AACIMP - 2014), Kyiv (Ukraine), National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» (http://summerschool.ssa.org.ua) а також у роботі 4-тої Міжнародної конференції «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии», м. Кишенев (Молдова), 25-28 березня 2014 р.

Під керівництвом викладачів студенти спеціальності «Економічна кібернетика»:

 1. взяли участь у Міжнародній студентській олімпіаді з інформаційних технологій «ІТ-Universe»-2014, отримали Диплом І ступеня регіонального фіналу, Диплом ІІІ ступеня національного фіналу та запрошення на міжнародний фінал;
 2. взяли участь та отримали Дипломи ІІІ та IV ступеню в ІІ-му турі Міжнародної олімпіади з інформатики в Університеті Інформатики та Прикладних вмінь у м. Лодзь (Польща).

Викладачі кафедри ведуть активну наукову громадську діяльність, зокрема, здійснюють експертизу та опонування кандидатських, докторських дисертацій, підручників та навчальних посібників (проф. Максишко Н.К., проф. Козін І.В., доц. Заховалко Т.В., Лось В.О.),

проф. Максишко Н.К. є заступником головного редактора наукового фахового видання «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки», а проф. Перепелиця В.О. та проф. Козін І.В. – членами редколегій двох фахових видань;

професори кафедри є членами спеціалізованихвчених рад (Козін І.В., Перепелиця В.О., Максишко Н.К.) а також членами організаційних та програмних комітетів з проведення Міжнародних та Всеукраїнських конференцій;

проф. Максишко Н.К. з 2000 р. є членом секції «Економічної кібернетики» Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України, бере участь у роботі  комісій з проведення акредитаційної експертизи вищих навчальних закладів України.

У межах профорієнтаційної роботи кафедри з учнями та випускниками шкіл м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюється робота щодо  ознайомлення учнів та їх батьків зі змістом спеціальності та результатами наукової діяльності кафедри.

Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах, в банківсько-фінансових установах, а також у вищих та середніх навчальних закладах Запоріжжя та України. Понад 20 випускників, аспірантів та викладачів кафедри економічної кібернетики працюють за спеціальністю в США, Канаді, Швейцарії, Іспанії, Німеччині, Росії та інших країнах світу.

Закінчився лист, але не поточна історія– може ми живемо не марно?

Монографії, підготовлені та видані викладачами кафедри

 

 

Кафедрою розроблено та впроваджено понад 20 інформаційних систем - як  інструментів управління та обліку для органів влади, освіти та бізнесу