Баштанник Олег Іванович

Старший викладач кафедри економічної кібернетики.

 

Наукові інтереси: Системи підтримки прийняття рішень в управлінні регіоно.

 

 

 

 

Викладає дисципліни:

  • Системи підтримки прийняття рішень
  • Інформаційні системи і технології в управлінні
  • Вступ до СУБД", "СУБД
  • Основи безпеки фінансових систем

Освіта:

В 1969 р. закінчив СШ №56, а в 1974 р. - Запорізький машинобудівний інститут (тепер ЗНТУ), отримав кваліфікацію інженера-радіотехніка.

Досвід:

З 1974 по 1980 р. працював у Запорізькому філіалі КБ "Електроприладобудування" (ФКБЕ) на посаді старшого інженера-програміста. Напрямок діяльності: автоматизація проектування радіоелектронної апаратури, аналіз електронних схем за допомогою програм імітаційного моделювання, розробка програм (МАЕС-1 та ін.), постановка задач.
З 1980 по 1985 р. працював в Інституті економіки і організації промислового виробництва СВ АН СРСР у м. Новосибірську та м. Красноярську інженером-програмістом. Основний напрямок діяльності: створення програм імітаційного моделювання розвитку агропромислового комплексу Красноярського краю, проведення прогнозних розрахунків на ЕОМ розвитку АПК на п'ятирічку. Брав участь у проведенні розрахунків по моделям оптимізації міжгалузевого балансу в регіоні, у створенні моделі оптимального планування пошуків покладів нафти і газу в Красноярському краї на замовлення виробничого об'єднання "Єнісейгеофізика". Розрахунки за цими оптимізаційними моделями виконувались за допомогою пакету прикладних програм "Лінійне програмування в АСУ" (ППП ЛП в АСУ). У 1984-85 рр. за допомогою цього пакету провів розрахунки сівозмін за моделлю багатокритеріальної оптимізації задачі землекористування, що досліджувалась на кафедрі математики Запорізького державного педінституту (тепер ЗНУ) під керівництвом завідувача кафедри В.О. Перепелиці.
З 1985 р. Баштанник О.І. працює в Запорізькому держуніверситеті (тепер ЗНУ) на кафедрах математики, алгебри та геометрії, математичних методів в економіці (після зміни назви - економічної кібернетики) інженером, а з 1995 р. інженером і викладачем за сумісництвом. У 1987-89 рр. брав участь у розробці програмного забезпечення для задач розрахунку економічного ефекту виробництва трансформаторів (на замовлення ВІТ), для розрахунків календарного графіка будівництва багатоповерхівок (на замовлення Запорізького домобудівного комбінату).
У 1989-1996 рр. у складі творчої групи кафедри економічної кібернетики (керівник д.ф.-м.н. Перепелиця В.О., головний програміст д.ф.-м.н. Козін І.В.) Баштанник О.І. брав участь у постановці задач, розробці і впровадженні комплексу програм "GBANK", що автоматизував основні банківські операції. Комплекс було впроваджено в 74 банках і їх відділеннях Запорізької, Чернігівської, Сумської, Чернівецької областей України, в 5-ти відділеннях Ощадбанку Ставропольського краю, в АПБ Омської області Росії. На протязі багатьох років підтримувалась працездатність комплексу, він був сертифікований Національним банком України.
З 1997 р. бере участь в розробці і впровадженні комплексу програм "Фінанси" для автоматизації обробки бюджетної інформації. Комплекс впроваджено в райфінвідділах і фінансових управліннях Пологівського, Оріхівського, Бердянського, Куйбишевського районів Запорізької області, Криничанському районі Дніпропетровської області, в бюджетних установах і органах місцевого самоврядування Пологівського району. В 1998 р. на конференції Міністерства фінансів комплекс визнаний як базовий для впровадження в бюджетних установах районного рівня. З 1999 р. Баштанник О.І. бере участь в розробці та впровадженні комплексу програм "Земля" для обліку та управління земельними ресурсами регіону. Комплекс впроваджено в 12-ти сільських радах та міській раді Пологівського району, 4-х сільрадах Вільнянського району Запорізької області. На замовлення Бюро технічної інвентаризації "Імпульс" (м. Пологи) створено програму "Нерухомість" для обліку земельних ділянок та об'єктів нерухомості. З 2004 р. на замовлення Пологівської районної ради створюється та впроваджується підсистема управління орендою земельних ділянок.
З 2004 р. Баштанник О.І. бере участь в розробці та впровадженні комплексу програм "Населення" для обліку населення на території органів місцевого самоврядування. Комплекс впроваджується в сільрадах Пологівського та Вільнянського районів. На базі інформації органів місцевого самоврядування, що накопичується і збирається за допомогою розроблених комплексів програм, створюється інформаційно-довідкова система для керівництва регіону.
В 2005 році Баштанник О.І. взяв участь в розробці проекту "Інформаційна система сільської ради", що переміг у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Було виділене фінансування з держбюджету та сільських бюджетів. Результати виконання проекту: дороблені системи "Земля", "Населення", "Фінанси", "Оренда" для вирішення проблем управління ресурсами на рівні сільської ради і району. Створене програмне забезпечення АРМа сільського голови, розроблено підсистему обміну електронною інформацією як у межах сільської ради, так і між суб'єктами регіонального управління.
В 2006 році проект "Інформаційно-аналітична система управління ресурсами адміністративного району", в підготовці якого брав участь Баштанник О.І., здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Було виділене фінансування з державного й районного бюджетів. Головний підсумок проекту - створення першої черги інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) для використання ІС у районі.
З 2003 р. Баштанник О.І. бере участь у впровадженні та супроводі підсистем автоматизації управління навчальним процесом "Деканат", "Кафедра", "Ректорат" (розробники д.ф.-м.н. Козін І.В., к.ф.-м.н. Курапов С.В. та ін.).
Практична діяльність по розробці та впровадженню інформаційних технологій у життя супроводжувалася участю Баштанника О.І. у наукових конференціях, семінарах, виставках, публікаціях біля 30-ти тез та статей в співавторстві зі співробітниками.
Досвід у галузі розробки інформаційних систем, великі масиви реальних даних про стан економічних та суспільних процесів лягли в основу викладання навчальних курсів "Вступ до СУБД", "СУБД", "СППР", "Комп'ютерні системи управління фінансами", "Ефективність інформаційних систем", "Банківська справа", "Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, в фінансових установах, менеджменті, державних установах" та ін., що викладав і викладає Баштанник О.І. в ЗНУ та інших навчальних установах.
Зв'язки з багатьма організаціями і установами, які підтримує Баштанник О.І., дозволяють організовувати проходження практики студентами спеціальності "Економічна кібернетика" на робочих місцях, плідно працювати над курсовими та дипломними роботами, розв'язуючи реальні проблеми сьогодення.

Основні публікації:

1. Баштанник О. І, Інформаційно-аналітичне забезпечення управління земельними ресурсами регіону: / О. І Баштанник А. М. Задорожня , Н. К. Максишко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. - № 3 (7). - С. 93-99
2. Баштанник О. И. Информационная модель управления земельными ресурсами региона / О. И. Баштанник, И. В. Козин // Вісник Запорізького національного університету. зб. наук. статей. - 2009. - № 1 (4). - С. 73-76.
3. Баштанник О. І. Трирівнева система управління навчальним процесом ВНЗ / Баштанник О. І., Козін І.В. // Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах. Труди 5-ї міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 20-23 травня 2009 р., с.74-75
4. О создании автоматизированной системы учета и управления земельными ресурсами Запорожской области / О. Баштанник, И. Козин, Н. Максишко, С. Медведь // Сборник научных трудов Модели управления в рыночной экономике - Донецк : ДонНу, 2002. - С. 11-16.
5. Баштанник О. И. Региональная информационная система управления фінансами / Баштанник О. И., Козин И. В., Максишко Н. К., Медведь С. Н. // Проблемы становления рыночной экономики : сб. тр. Первой междун. науч.-практ. конф. "Информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур", (6-8 мая 1998 г.). - Севастополь : Изд-во СевГТУ, 1998. - С. 176-180.
6. Баштанник О. И. Автоматизація банковської діяльності / Баштанник О. И., Перепелиця В.О., Козін І.В. // Машинна обробка інформації. Міжвід. наук. збірн. Вип.56.-К.:КДЕУ.1995-с.34-52
7. Баштанник О. И. О программном комплексе GBANK / Баштанник О. И., Перепелица В.А, Ясинская Н.Д., Дяченко Г.П., Козін І.В // Банковские технологии. Компьютеры + программы, 1996, - N 1, c. 24-26.
8. Баштанник О. И. Использование двойственных оценок в многокритериальных задачах оптимизации развития АПК / Баштанник О. И., Максишко Н.К. // Тез.докл. межреспублик. Конференции "Оптимум VIII",Рига ,1988
9. Баштанник О. И. О математической модели оптимального планирования поисков месторождений нефти и газа в Красноярском крае / Баштанник О. И., Тойб Р.Е., Шишацкий Н.Г. // Межвузов. сборн."Модели и методы совершенствования управления производством", КГУ - Красноярск:1985. с.89-100
10. Баштанник О. И. Анализ электронных схем с помощью программы МАЭС-1 / Баштанник О. И., Гавранек Б.Н., Маркин А.Г., Тесленко В.П., Тимовский А.К., Шендерович В.Н. // Тематич.сборн.научн.трудов "Автоматизированные системы управления", ХАИ - Харьков: 1979. вып. 2, с.92-93